Ziekte

Ziekte en ontslag

Als een werknemer ziek wordt dan is dat een ingrijpende gebeurtenis. Behalve de fysieke of mentale tegenslag krijgt een werknemer met allerlei regels te maken. Hieronder worden de belangrijkste rechten en plichten weergegeven.

Loondoorbetaling

Tijdens ziekte heeft een werknemer gedurende 104 weken recht op doorbetaling van het salaris. Heeft een werknemer een vast contract dan kan de werknemer twee jaar lang 70% van het laatstverdiende salaris tegemoet zien van de werkgever. Gedurende het eerste ziektejaar geldt zelfs een ondergrens van het minimumloon. Pas in het tweede ziektejaar kan het zo zijn dat een zieke werknemer minder dan het minimumloon krijgt uitbetaald. In veel arbeidsovereenkomsten of cao’s is geregeld dat een zieke werknemer meer dan 70% van het salaris wordt uitbetaald. Het is dus altijd raadzaam om de arbeidsovereenkomst of de cao te raadplegen.

Aflopend contract voor bepaalde tijd

Als de arbeidsovereenkomst van een zieke werknemer een contract voor bepaalde tijd betreft dan eindigt die arbeidsovereenkomst als de overeengekomen duur verstrijkt. Als de zieke werknemer dan nog geen 2 jaar achtereenvolgend ziek is dan neemt het UWV de loondoorbetaling over van de (voormalige) werkgever totdat 104 weken zijn verstreken.

Langer dan 104 weken loondoorbetaling

Soms heeft een zieke werknemer langer dan 104 weken recht op loon van de werkgever. Tijdens ziekte moeten werkgever en werknemer reïntegratie-inspanningen verrichten. Als de 104 weken zijn verstreken dan moeten zij zich verantwoorden tegenover het UWV. Als het UWV van mening is dat de werkgever onvoldoende reïntegratie-inspanningen heeft verricht dan kan het UWV een zogenaamde loonsanctie opleggen aan de werkgever. Deze loonsanctie is maximaal 12 maanden. In dat geval betaalt een werkgever soms dus zelfs 3 jaar lang het loon door van een zieke werknemer.

Ziek of niet ziek?

Als werkgever en werknemer van mening verschillen over de vraag of een werknemer ziek is, dan kan het zo zijn dat een werknemer te maken krijgt met een werkgever die geen loon doorbetaalt. In dat geval is het voor de werknemer raadzaam om een zogenaamd deskundigenoordeel aan te vragen bij het UWV. De onafhankelijke UWV-arts beoordeelt dan of de werknemer al dan niet ziek is. Als de UWV-arts van mening is dat de werknemer wel degelijk ziek is dan kan die verklaring de werknemer helpen bij een loonvorderingsprocedure bij de kantonrechter. Hij zal dan bij de kantonrechter een zaak kunnen aanspannen waarbij hij dan loon eist van zijn baas over de periode dat er tijdens ziekte niet is doorbetaald.

Reïntegratie

8 weken na de eerste ziektedag moet de werknemer meewerken aan het opstellen van een Plan van Aanpak met zijn werkgever. In dit Plan van Aanpak wordt, in samenspraak met de arbo-arts, opgeschreven wat de afspraken zijn, welke arbeid de werknemer eventueel gaat verrichten en wanneer er eventueel geëvalueerd wordt.

Passende arbeid

Een zieke werknemer moet tijdens zijn ziekte, als het even kan, zogenaamde passende arbeid verrichten. Wat passende arbeid is, is per geval weer anders. Het moet in elk geval arbeid zijn die in redelijkheid van de zieke werknemer gevergd kan worden. Uiteindelijk moet die passende arbeid erop gericht zijn dat de zieke werknemer herstelt en weer zijn eigen arbeid kan verrichten. Als het niet mogelijk is om passende arbeid te verrichten bij de eigen werkgever dan kan een werknemer onder omstandigheden zelfs verplicht zijn om bij een andere werkgever passende arbeid te verrichten.

Conflict over de vraag of passende arbeid passend is?

Als een werknemer vindt dat hij niet in staat is om bepaalde, door de werkgever aangewezen, arbeid te verrichten tijdens ziekte dan kan de werknemer een zogenaamd deskundigenoordeel aanvragen bij het UWV. De onafhankelijke UWV-arts beoordeelt dan of de door de werkgever aangewezen arbeid als passend kan worden aangemerkt.

Loonstop

Als een zieke werknemer bijvoorbeeld de passende arbeid niet verricht of niet meewerkt aan het opstellen van een Plan van Aanpak dan kan hij te maken krijgen met een loonstop. Een werkgever betaalt dan geen loon door totdat de werknemer zijn verplichtingen oppakt. Als een werknemer het niet eens is met de loonstop dan kan hij een procedure bij de kantonrechter starten, voorafgegaan door het aanvragen van een deskundigenoordeel van het UWV.

Loonopschorting

Als een werknemer zich niet aan controlevoorschriften houdt gedurende ziekte dan is een werkgever gerechtigd om het loon op te schorten. Als een werknemer later weer wel gaat voldoen aan de inlichtingenplicht herleeft het recht op loon, met terugwerkende kracht dus. Als een werknemer het niet eens is met een loonopschorting dan kan hij in dat kader naar de kantonrechter stappen.

Langer dan 2 jaar ziek?

Een werknemer heeft recht op 2 jaar loondoorbetaling bij ziekte. Als die periode is verstreken dan kan een werkgever de loondoorbetaling staken. In veel gevallen maakt de werknemer dan aanspraak op een uitkering via het UWV: een zogenaamde WIA-uitkering. Als er aan de voorwaarden van die uitkering wordt voldaan, zal een werknemer dus een uitkering ontvangen. Ondertussen is de werkgever gerechtigd om de arbeidsovereenkomst te beëindigen. Weliswaar geldt er een zogenaamd opzegverbod bij ziekte, maar dat opzegverbod vervalt in principe na 2 jaar ziekte.