Veelgestelde vragen


Werknemer

Hoe kan ik de arbeidsvoorwaarden wijzigen?

Wil je de arbeidsvoorwaarden veranderen, wijzigen of afpakken van een werknemer? Wil je loon verlagen of secundaire arbeidsvoorwaarden intrekken? Houd er rekening mee dat u niet zonder geldige reden eenzijdig de overeengekomen voorwaarden van de arbeidsovereenkomst mag wijzigen.

Lees meer
Hoe kan ik een proeftijd overeenkomen?

Wil je een proeftijd overeenkomen met je werknemer? Let er dan op dat deze altijd schriftelijk én binnen de maximale termijn wordt vastgelegd.

Lees meer
Hoe kan ik een studiekostenbeding overeenkomen?

Wat is een studiekostenbeding en wat leg je hierin vast?

Lees meer
Hoe lang is de opzegtermijn die mijn werkgever moet hanteren en waarvan is deze afhankelijk?

Wanneer een werkgever een werknemer wil ontslaan moet hij hierbij bepaalde termijnen in achtnemen, ongeacht welke ontslagprocedure hij volgt. Deze termijn is afhankelijk van de looptijd van de arbeidsovereenkomst.

Lees meer
Hoe ontsla je een werknemer?

Wanneer je een werknemer wil ontslaan, moet hier altijd een goede reden voor zijn; de ontslagreden.

Lees meer
Ik ben geen lid van de vakbond. Is er wel een cao geldig voor mij?

In een cao zijn vaak belangrijke zaken voor werknemers geregeld. Een aantal voorbeelden van kwesties die mogelijk in de collectieve arbeidsovereenkomst zijn geregeld zijn: loonschalen, vakantiedagen en wachtdagen voor loondoorbetaling bij ziekte. Er zijn verschillende manieren waarop een werknemer gebonden kan worden aan een cao. Wanneer de werknemer lid is van de vakbond met wie de cao gesloten is geldt de cao voor hem.

Lees meer
Ik heb een tijdelijk contract, wanneer moet mijn werkgever vertellen of dit verlengd gaat worden?

Wanneer een werknemer een arbeidsovereenkomst heeft voor bepaalde tijd heeft die een looptijd heeft van zes maanden of langer heeft de werkgever een aanzegverplichting. Dit houdt in dat de werkgever uiterlijk een maand voor de einddatum van de tijdelijke arbeidsovereenkomst aan de werknemer moet meedelen of hij de arbeidsverhouding nog door voort wil zetten. Vereist is voor de aanzegverplichting dat de arbeidsovereenkomst een duidelijke einddatum heeft.

Lees meer
Mijn werkgever heeft mij op staande voet ontslagen, wat nu?

In bijzondere gevallen mag een arbeidsovereenkomst onverwijld worden opgezegd. Dit noemen we ook wel ontslag op staande voet. Voorbeelden van deze bijzondere gevallen zijn: Het plegen van strafbare feiten door de werknemer, het naar buiten brengen van bedrijfsgeheimen of het hardnekkig weigeren van bevelen of opdrachten van de werkgever. In principe moet de reden voor ieder weldenkend mens als dringend worden ervaren.  Wanneer een werkgever zijn werknemer op staande voet ontslaat dient hij de reden hiervoor direct aan de werknemer mee te delen. Een werknemer heeft na ontslag op staande voet geen recht op een ontslagvergoeding in de vorm van een transitievergoeding.

Lees meer
Wanneer ben ik aansprakelijk voor schade die de werknemer lijdt tijdens het uitoefenen van zijn functie?

Heeft je werknemer tijdens het uitvoeren van zijn functie een ongeval gehad, een beroepsziekte opgelopen, of anderszins schade geleden? Dan ben je mogelijk als werkgever aansprakelijk, wat ertoe kan leiden dat je de geleden schade moet vergoeden.

Lees meer
Wanneer kan ik salaris inhouden of opschorten?

Het salaris inhouden van een medewerker kan niet zomaar.

Lees meer
Wat moet er in een arbeidsovereenkomst staan?

In een arbeidsovereenkomst moeten in ieder geval de naam en woonplaats van werkgever en werknemer zijn vermeld, evenals de standplaats. Uiteraard mogen ook de datum van indiensttreding en de functie of het soort werk niet ontbreken.

Lees meer
Wat doe ik met een langdurig zieke medewerker?

Waar moet ik op letten bij een medewerker die langdurig ziek is?

Lees meer
Wat is de hoogte van mijn transitievergoeding als ik ontslagen wordt?

Wanneer een werknemer ontslagen wordt heeft hij, wanneer zijn dienstverband langer dan twee jaren heeft geduurd, recht op een transitievergoeding. Iedere werknemer die ontslagen wordt heeft recht op een transitievergoeding, tenzij het ontslag aan hem te wijten is. De transitievergoeding wordt bepaald aan de hand van het aantal jaren dat een werknemer voor zijn werkgever in dienst is geweest. De transitievergoeding heeft als doel de werknemer een appeltje voor de dorst te bieden voor de toekomende periode waarin hij op zoek zal moeten naar een nieuwe baan.

Lees meer
Wat kan ik doen als mijn werknemer niet goed functioneert?

Een medewerker die niet (meer) voldoet aan de verwachtingen. Wat kan je daar als werkgever aan doen?

Lees meer
Wat kan ik doen wanneer een werknemer zich niet aan de re-integratieverplichtingen houdt bij ziekte?

Heb je aanwijzingen dat een werknemer het re-integratieproces (al dan niet doelbewust) tegenwerkt? Dan kun je maatregelen nemen.

Lees meer
Welke vergoeding moet je een werknemer betalen na ontslag?