Ontslag krijgen

Image

Een (dreigend) ontslag is ingrijpend. Een baan zorgt voor zekerheid, voor inkomen. Als dat dreigt weg te vallen staat je leven op z’n kop.

Het is daarom goed om te begrijpen dat ontslag krijgen niet zomaar mogelijk is. Een werkgever kan een werknemer alleen ontslaan als er aan strenge voorwaarden wordt voldaan. Veel werkgevers houden zich niet aan de regels die het ontslagrecht kent.

Met de informatie die hieronder weergegeven is heb je in elk geval al wat houvast voor als je met een mogelijk ontslag geconfronteerd wordt.

Ontslag krijgen kan niet zomaar

De hoofdregel is: om een werknemer te kunnen ontslaan, moet een werkgever in principe voorafgaande toestemming nodig hebben van het UWV of van de kantonrechter. In beide gevallen heb je als werknemer de kans om je te verweren. Pas daarna besluit het UWV of de kantonrechter of tot ontslag kan worden overgegaan. Ontslag wordt niet zomaar verleend. De werkgever moet er alles aan gedaan hebben om het ontslag te voorkomen. En als ontslag al aan de orde is, dan nog zal een werkgever zich moeten houden aan een opzegtermijn. Soms kan er dan toch niet ontslagen worden, omdat de werknemer bijvoorbeeld ziek is.

Ontslagvergoedingen

Een werknemer die langer dan twee jaar in dienst is geweest, heeft in principe recht op een ontslagvergoeding; de zogenaamde transitievergoeding. Hoe langer je in dienst bent, hoe hoger de transitievergoeding uitvalt. Soms heb je ook nog recht op een een extra vergoeding; de zogenaamde billijke vergoeding. Deze vergoeding wordt uitgekeerd als de werkgever zich ‘ernstig verwijtbaar heeft gedragen jegens de werknemer’. Denk aan situaties als intimidatie of pesten.

Mogelijkheden na een ontslag

Een werknemer kan een ontslag aanvechten. Dat kan, afhankelijk van de ontslaggrond, bij de rechtbank of het Gerechtshof. De werknemer heeft dan de keuze: het ontslag terugdraaien of kiezen voor een schadevergoeding.

Let op je rechten bij een einde met wederzijds goedvinden

Veel werkgevers weten donders goed dat een ontslag niet zomaar mogelijk is. Vandaar dat werkgevers vaak proberen de werknemer te verleiden om akkoord te gaan met een ontslag via een zogenaamde beëindigingsovereenkomst (ook wel bekend als de vaststellingsovereenkomst). Als werknemer moet je nooit zomaar je handtekening zetten onder een dergelijk contract. Vaak kun je er meer uit halen door te onderhandelen. Bedenk ook: een werknemer kan altijd een beëindigingsovereenkomst terugdraaien binnen 2 (of soms zelfs 3) weken.

Einde van bepaalde tijd contract

Werkgevers weten dat het ontslaan van een werknemer in Nederland erg moeilijk is. Daarom kiezen werkgevers vaak voor het geven van contracten voor bepaalde tijd. Zo’n contract loopt in principe af als de overeengekomen tijdsduur verstrijkt. Maar let op: als het een bepaalde tijd contract betreft van 6 maanden en langer, dan moet de de werkgever wel uiterlijk 1 maand van tevoren melden aan de werknemer of het contract eindigt of dat er wordt verlengd. Als hij die zogenaamde ‘aanzegverplichting’ niet nakomt, dan moet de werkgever aan de werknemer een boete betalen ter hoogte van maximaal 1 maandsalaris.

Tussentijds beëindigen van een bepaalde tijd contract?

Let op: een werkgever kan nooit zomaar tussentijds de arbeidsovereenkomst beëindigen. Zelfs niet als dat in de arbeidsovereenkomst is afgesproken. Om een contract voor bepaalde tijd tussentijds te beëindigen, heeft de werkgever in principe toestemming nodig van het UWV of de kantonrechter. Zonder die toestemming kan een werknemer bij zo’n ontslag een schadevergoeding vorderen.

Vast contract na meerdere bepaalde tijd contracten

Als meerdere arbeidsovereenkomsten elkaar hebben opgevolgd - en daarmee de duur van twee jaar is overschreden - dan heeft de werknemer in principe recht op een vast contract. Ook als er meer dan drie contracten op rij worden gesloten, heeft een werknemer in principe recht op een vast contract.

Ontslag op staande voet

Ontslag op staande voet kan niet zomaar. Sterker nog: er gelden zeer strikte voorwaarden voor een geldig ontslag op staande voet. Alleen in extreme omstandigheden (denk aan diefstal, mishandeling of dronkenschap) kan een werkgever overgaan tot ontslag op staande voet. De kans dat een werknemer een ontslag op staande voet bij de rechter kan terugdraaien, of een forse schadevergoeding kan vorderen, is groot.